GJENNVINNING OG JORDPRODUKSJON

I forbindelse med vår virksomhet håndterer vi store mengder masser hvert år. Vårt mål er at mest mulig av massen vi handterer skal gå til gjenbruk i eksisterende eller nye prosjekter. For å legge til rette for dette benytter vi oss av en rekke anlegg og verktøy, i tillegg til kontinuerlig jobbing med logistikk for å sikre at rett materiale kommer på rett plass.

Stein og grusmasser
Stein og grus er attraktive materialer som kan gjenbrukes mange ganger dersom det håndteres riktig. For å tilpasse massene til nye bruksområder benytter vi oss av knuse- og sorteringsverk, både på det enkelte anlegg og i egne mellomlager og grustak. I tillegg til gjenvinning av masser fra anlegg har vi uttak av nye grusressurser i Slettmoen Grustak.

Jord
Jordmasser med humusinnhold er en viktig ressurs for å sikre gode vekstforhold til planter. Vi gjenbruker derfor jord fra beplantede arealer til nye grøntanlegg, samt at leverer jordprodukter til forbedring av dyrket mark.

Asfalt og betongprodukter
Asfalt, betong og tegl inneholder store mengder høyverdige byggematerialer som kan gjenbrukes til eksempelvis ny asfalt eller bygging av veger. Vi knuser opp dette til nye produkter, samtidig som vi tar ut verdifulle ressurser som metall og andre materialer som ikke er hensiktsmessig i den videre bruken av produktene.

Biovirke
Nordby Maskin har skogbruk som en viktig del av sin historie, vi arbeider derfor kontinuerlig for best mulig utnyttelse av biovirke som stammer fra vår produksjon. I tillegg drifter vi Slettmoen Bioterminal som hovedsakelig handterer energiflis for Stora Enso Norge AS.