INFRASTRUKTURBYGG

Bygging av infrastruktur er en viktig del av våre leveranser til offentlige og private aktører. De siste ti årene har vi sett at anlegg for infrastruktur har blitt stadig mer avansert. Dette medfører større behov for bygninger i forbindelse med infrastrukturen, vi ser det derfor som en naturlig utvikling å inkludere infrastrukturbygg i våre leveranser. Dette er bygninger hvor den tekniske funksjonen er styrende for utformingen. Det er derfor en stor fordel med tett samkjøring mellom selve infrastrukturen og bygningene som tilknyttes.

Arkitektur Selv om utformingen av infrastrukturbygg styres av tekniske krav, er det ofte behov for å tilpasse bygget til omgivelsene. Enten det skal bygges en pumpestasjon i skogen eller et boligområde, så må bygningen formes for å passe inn i omgivelsene, samtidig som den skal ivareta funksjonelle krav med lang levetid. Ikke alle prosjekter med infrastrukturbygging betyr nybygging. Ofte er det behov for ombygging eller renovering. Våre landmålere bidrar til å registrere og kartfeste eksisterende situasjon, i en ny 3D modell. Selv om det eksisterer god som bygget dokumentasjon på eksisterende bygg, så er det alltid nyttig med ny innmåling for å kontrollere beliggenhet.

Uteanlegg Utomhusanlegget rundt et infrastrukturbygg er gjerne fokusert rundt bygningens funksjon. Enten det er behov for adkomst til lastebiler døgnet rundt, eller sikring av bygget mot uønsket oppmerksomhet, så er det viktig for oss å forstå oppdragsgivers behov.
Dersom bygget er et skjermingsverdig objekt, så er det ofte stort potensiale i tidlig planlegging og utforming av uteområdet. Ved å planlegge sikkerhetstiltakene tidlig, vil man ha større forutsetninger for å kunne benytte seg av den fysiske og geografiske plasseringen. Dette er viktig for å få ned kostnadene på sikkerhetstiltakene, og i tillegg øke sikkerheten.

Vann og Avløp, Datasenter, Industri, luftfart og Forsvar Er eksempler på bransjer der vi kan levere infrastruktur inkludert bygg, gjerne i tett samarbeid med tekniske leverandører og kundens egne fagfolk.