VANN OG AVLØP

Vann og avløp er et av våre satsningsområder. Vi utfører både tradisjonell graving og No-dig metoder. Vi har spesialisert oss på å utføre større VA-anlegg som totalentrepriser der vi tar på oss både prosjektering og utførelse. Dette gjør at vi tar mer ansvar for utførelsen og oppdragsgiver får en mindre krevende administrativ jobb. Siden vi har prosjektering i egen organisasjon, så får vi tett dialog mellom prosjekterende og utførende.

Graving av grøfter for vann og avløp Tradisjonelt VA anlegg med åpne grøfter utgjør en stor del av prosjektene vi arbeider med. Dette er metoden som gir flest muligheter for avanserte anlegg med mange installasjoner og tilknytninger. Stadig oftere kombineres åpne grøfter med No-Dig løsninger for å redusere skadene på omgivelsene. Rørlegging og montering av kummer eller magasiner utgjøres av våre rørleggere.

No-Dig Gravefri rørinstallasjon, eller No-Dig som det ofte kalles er stadig mer aktuelt for etablering av nye VA anlegg og rehabilitering. Dette er et område med betydelig teknisk utvikling og det er mange metoder på markedet som benyttes til forskjellige behov. I Nordby Maskin har vi valgt å satse på styrt boring, rørpressing og utblokking. Dette er tekniske løsninger som vi mener gir de beste løsningene i våre prosjekter, men vi leverer også andre løsninger sammen med andre aktører i bransjen.

Kummer og installasjoner Kummer, pumpestasjoner og fordrøyningsmagasiner, kan variere fra enkle prefabrikkerte installasjoner til bygg med flere etasjer. Ved å ha betong og tømrer kompetanse i egen organisasjon, kan vi gjennomføre bygging av denne type konstruksjoner med stor fleksibilitet. Særlig der det er snakk om rehabilitering eller bygging i tilknytning til anlegg i drift, er det viktig å kunne samordne tett. Vi har også lang erfaring med bygging av prefabrikkerte eller modulbaserte systemer, som fordrøyningsmagasiner. Innen overvann drar vi også nytte av kompetansen som ligger i hor våre anleggsgartnere og prosjekterende på landskap, da det ofte er tette bånd mellom åpen og lukket overvannshåndtering.

Montering og sluttkontroll Våre rørleggere har et bredt fagmiljø med erfaringer fra mange typer arbeidsmetoder. Til trykkledninger er PE det mest brukte rørmaterialet i våre prosjekter. Vi bruker også ofte PE-rør ved No-Dig installasjoner for selvfalls og varerør. PE sveis, både speilsveis og elektromuffer er derfor en oppgave som mange av våre rørleggere er sertifisert for. Montering av armatur i kummer velger vi nesten utelukkende å gjøre på byggeplass, siden dette gir best mulig fleksibilitet. Det gir også våre fagfolk full kontroll sluttproduktet.

Trykkprøving, tetthetsprøving og desinfisering gjøres av egne mannskaper med opplæring på dette. Med erfaring fra arbeid på store anlegg i sårbar natur har vi god kjennskap til riktig bruk av kjemikalier.

Innmåling av VA anlegg gjøres normalt med egne landmålere, de bistår også med som bygget dokumentasjon, dersom det er behov.

Prosjektering og prosjektoppfølging Som med andre byggeprosjekter, er det viktig å komme tidlig inn i planleggingen og med rett kompetanse til dette.

Vi har derfor god erfaring med totalprosjekter som inkluderer prosjekteringsansvar. Dette gir oss muligheter til å justere løsninger underveis uten å tape unødig tid. På denne måten kan vi også gi oppdragsgiver et mer forutsigbart kostnadsbilde. Våre oppdragsgivere innen VA er ofte profesjonelle aktører med stor kompetanse i egen organisasjon, men de er normalt ikke organisert med prosjektering i eget hus. Det er derfor tidsbesparende og forenklende om prosjekterende kan være tett på prosjekteringen, mens produksjonen pågår, sånn at ledningseieres funksjonskrav kan ivaretas på best mulig måte.

Dersom oppdragsgiver står for prosjektering, kan våre prosjekterende bistå med som bygget dokumentasjon og supplerende arbeidsunderlag, som 3D modeller eller beregninger.

Sikring av grøfter og byggegroper Bygging av vann og avløpsanlegg medfører ofte grunnarbeid i vanskelig grunnforhold eller på steder med plassmangel. Dette medfører behov for sikringstiltak, og et godt samarbeid med geoteknikker er viktig for valg av tiltaket. På tradisjonelle grøfter er Grøftekasser et aktuelt hjelpemiddel for å sikre arbeidet i grøfta. Dersom det er mye grunnvann eller bløte forhold er det imidlertid ofte behov for andre tiltak, som spunt eller grunnforsterking. Ved usikre graveskråninger i blandingsmasser kan det være vanskelig å installere spunt, da er jordlanglig et aktuelt tiltak. Jordnagling kan også benyttes til forankring av spunt, eller geonett.