• banner-om-oss

FAGOMRÅDER

TJENESTER

Anleggsgartnerarbeid

Grøntanlegg med beplantning, steinsetting og asfaltering til de fleste prosjekter samt løpende DV.

Grunnarbeid for bygg

Vi håndterer masseflytting, infra- struktur for bolig- og næringsbygg samt teknisk infrastruktur.

Løsmasser

Vi framstiller og selger løsmasser. To sorteringsverk benyttes til jord- og pukkproduksjonen.

Veganlegg

Bygging og utbedring av parkeringsanlegg og bil-, gang- og sykkelveier samt overvannshåndtering og gatelys.

Riving

Nordby Maskin innehar sentral godkjenning for rivning og miljøsanering i tiltaksklasse 2.

Prosjektering

Vi bistår som en fagressurs innen grunn- og terrengarbeid gjennom hele prosjekteringen.

Vann- og avløpsarbeid

Nyetablering og oppgradering av VA-anlegg, sveising av PE-ledninger og NoDig-arbeider.

Betongarbeid

Vi har solid kompetanse på betongtjenester som støping, betongsaging og kjerneboring.

HMS/KS/Byggesak

Til et hvert prosjekt kan vi bistå kunden med behandling av HMS, KS og Byggesak.