REHABILITERING VANNLEDNING

VANNLEDNING ØSTSIDAVEGEN EIDSVOLL
På oppdrag for Eidsvoll Kommune har Nordby Maskin rehabilitert en strekning på ca 10 km av hovedvannledning langs Østsidavegen. I dette prosjektet benytter vi hovedsakelig gravefrie metoder for installasjon av rør. Utblokking eller “cracking” som det ofte kalles, er den løsningen vi har benyttet på de fleste strekningene, noe som er tidsbesparende og utgjør mye mindre graving. Dette gjør at dyrket mark blir bevart i en større grad enn ved tradisjonell graving. Ny vannledning som ble lagt var 315mm SDR 11 og 400 mm SDR 9 PE ledning. Alle kummer på strekningen ble vurdert på nytt og nye kummer ble etablert der det var behov.

Prosjektet ble utført som en totalentreprise. Nordby Maskin utførte prosjektering, planlegging og utførelse i tett dialog med ledningseier.
Prosjektet ble presentert på Hallingtreff 2020, den forbindelse ble det også laget en film som presentere prosjektet.

Kunde:Eidsvoll Kommune
Ferdigstilt:2020
Tjeneste:Prosjektering, Vann- og avløpsarbeid