Jord

Jordmasser med humusinnhold er en viktig ressurs for å sikre gode vekstforhold til planter. Vi gjenbruker derfor jord fra beplantede arealer til nye grøntanlegg, samt at leverer jordprodukter til forbedring av dyrket mark.