Ravinestabilisering


Gjennom prosjekter innen ravinestabilisering og rassikring har vi opparbeidet oss erfaring innen terrengtilpassing og reetablering av vannveier med ivaretakelse av hydrotekniske forhold.

Det å legge til rette for naturlige vannveier og et rikt biologisk mangfold er en god måte å sikre at inngrep har minimale negative konsekvenser for natur og nærmiljø.