Tilrettelegging for biologisk mangfold

Aktivt bruk av vann, vegetasjon og terrengutforming i uteanlegget gjør at byggeprosjektet kan bygges med mindre negativ miljøpåvirkning.

Her er det mange muligheter, fra å bygge overvannskulverter som også har vandringvei for vilt til forming av terrenget sånn at det gir livsgrunnlag for flere arter. Ved kombinasjon av skygge og sol eller skjul og matforsyning i hele vekstsesongen i form av variert vegetasjon.